Rapport fra barneutviklingssentrene (Bal Vikas Kendra) - mai 2008

     

”Jeg kunne aldri se meg selv som en lærer for barn men siden jeg ble med i BVK (dalitbarnas prosjekt) forsto jeg hvor viktig barna er og den fremtid som kan bygges hvis de blir ledet rett”. Ritesh Das (fra sentra BVK-02)

 

Bal Vikas Kendra står i dag ikke bare som et senter for undervisning men mer som et utviklingssenter for barna hvor hvert barns medfødte evne blir motivert til sitt fulle potensial og kan virke under Guds kjærlighet kraft. Med dette for øye blir hver eneste omsorgsperson opplært til å utvikle disse barna som i utgangspunktet kommer fra svært tilbakestående miljø, inn i en verden av lærdom og kunnskap. Barnas foreldre blir hele tiden utfordret til å merke seg de positive forandringer som skjer med barna deres og vi holder møter med deres samfunn for å skape oppmerksomhet om nettopp dette og for å forsikre oss om at disse endringene som skjer med hvert barn ikke blir borte i møte med det miljø som de opprinnelig kommer fra.


En ordinær klasse i Bal Vikas Kendra
Dalitbarna kommer fra den underprivilegerte klassen i vårt folk med lav sosial og økonomisk standard. Men de får opplæring og undervisning som berører viktige sider ved livet som gir positiv utvikling fysisk, psykisk, sosialt og åndelig

Ordinære klasser holdes og lærer og omsorgspersonen underviser barna som i en ordinær skoleklasse. Gym og sport er rutine og barna spiser på skolen og måltidet består av brød og melk som gir styrke og bygger kroppen.

 

Hver dag ved skolestart og slutt leses det fra Bibelen og barna ber selv i klassen. De får spørsmål fra Guds ord som de skal svare på neste dag. En bestemt dag hver måned er det rengjøringsdag og de lærer å oppføre seg, noe som er en del av deres sosiale utvikling inn mot samfunnet. De fleste av dalitbarna har aldri vært hatt anledning til å lære dette og de tar del i denne undervisningen med stor iver og åpenhet. Vi har vært vitne til enorm vekst og utvikling blant disse barna og i årets eksamener var det 99 % av barna som klarte alle prøvene. En av våre nærmeste medarbeidere i BVK sa: ”Disse barna lærer langt mer enn vi kunne forvente av dem”

 

Det ser ut til at Gud har en spesiell kjærlighet og omsorg for disse ydmyke barna og at de også kan lære mye er nok en overraskelse for mange. Et av barna sang en engelsk sang hun hadde lært på skolen og læreren ble forbauset over hennes talent og spurte hvor hun hadde lært sangen. Hun hadde lært den på et annet senter hvor hun til daglig gikk på skole. Læreren ville at denne jenta skulle komme til hans skole slik at de andre barna der kunne få nytte av hennes sangtalent.

 

Ved et annet tilfelle var det et spesielt foreldrepar som fortalte ledelsen ved senteret deres at ”vår datter spurte oss om vi ikke skulle be for maten før vi spiste. Vi er så takknemlige for all undervisningen som gjør så mye godt for barna våre”.

 

En kveld var det en ukjent kvinne som ble satt i gråt og bønn ved kirkedøren. Det viste seg at hun bodde i Harizan Tola hvor vårt senter nr. 2 ligger. Da pastorfruen samtalte med henne viste det seg at hun hadde hørt om Kristus og om bønnens makt fra dette senteret og hun sa: ”Jeg lærte av min datter at Jesus Kristus hører våre bønner. Derfor ber jeg nå til ham for min familie og våre problemer.”

 

Staffen er svært glade for at de nå har anledning til å arbeide blant barna og en av teamet sa: ”Jeg er lykkelig over at jeg nå kan bruke min kunnskap som lærer til å tjene disse barna”

Bal Vikas Kendra er hele tiden opptatt med å hjelpe disse dalitbarna som alle kommer fra en slik tilbakestående tilværelse og få være med å utvikle dem – under Guds nåde – slik at barna selv kan bli en kanal for Guds herlighet i sine familier og i sitt eget samfunn.

Foreldremøter

Hver måned blir det arrangert et foreldremøte ved hvert senter. I disse sammenkomstene blir foreldrene motivert til å ta seg av barna sine og fedrene bli oppmuntret til ikke å legge store byrder på barna. Vi sier til foreldrene at barna ikke er en byrde men et potensial som skal bygge fremtiden.

Vi opplever sterke hendelser i møte med foreldrene. I et spesielt møte i Napali Tola fokuserte vi sterkt på vårt det å være oppmerksomme ovenfor barna, var det en forelder som kommenterte slik: ”Før oppstarten av Bal Vikas Kendra her hos oss, hadde vi ikke noen følelse av ansvar for våre barn. De var bare opptatt av å leke seg hver time på dagen. Men etter at dere etablerte senteret hos oss, har vi begynt å virkelig ta vare på våre barn og vi ser også hvordan barna får folkeskikk og hvor intelligente de blir etter hvert.” Foreldre har altså blitt langt mer ansvarsfulle ovenfor barna sine og dette skyldes den kontinuerlige besøkstjenesten som opprettholdes av staffen og møtene som organiseres ved BVKs sentra. Det ser ut til at Bal Vikas Kendra er med på å oppfylle ordene hos Malakias om å ”vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. (Mal 4:6)

 

Møter med fokus på helse
På alle våre sentra blir det hver måned holdt et møte for stedets befolking med fokus på kunnskap og sosialt og psykisk og åndelig utvikling. I mars hold vi en slik sammenkomst hvor vi rettet oppmerksomheten mot behovet for renslighet og god helse hvor vi også hadde helsepersonell med. Dette var det aller første møte hvor befolkningen på stedet hadde anledning til å delta i et slikt opplysningsmøte. De satt også helt stille og tok inn alt det helsepersonellet og andre ressurspersoner hadde å bringe dem. Dagen derpå så vi hvordan barna møtte opp til skole rene og pene noe som tyder på at seminaret hadde hatt effekt. Også andre mennesker i samfunnet som ikke har barna sine på våre skoler opplever hvordan de langsom endrer sine holdninger ved disse stadig pågående seminarer.

 

Seminar for omsorgspersoner (11. til 12. april 2008)

En av våre staffmedlemmer sa: ”Det er ikke lett å arbeide blant barna”. Han oppfordret oss til å organisere seminarer spesielt beregnet på de omsorgspersonene som arbeider blant barna. Mye bønn og en god del planlegging gjorde dette mulig.

 Barna i lek og moro


Moro med konkurranser


På rekke og rad


Indisk form for "paradis"   

De tema som ble dekket den 11. april var ”Effektiv omsorg” som i det hele fokuserte på barnets verdi, omsorgspersonens ansvar og hans rolle, visjon og siktemål for omsorgspersonen og hans rolle som eksempel og hyrde for barna. Ettermiddagssesjonen tok sikte på ”Forbedring av personlige evner” som dreide seg om teamarbeid og effektivt samarbeid innad i staffen til det beste for barna. Tema ”Hvordan etterfølge Kristus” hjalp deltakerne med innsikt i den kjærlighet som Kristus har for barna.

Den 12. april ble det undervist i tema ”Å jage fremover for å nå målet”. Denne undervisningen motiverte dem til å forbli fokusert ved å bruke de rette verktøy for å nå målet og å tenke trostanker som går forbi og over det fornuften tilsier. En rekke forskjellige kreative læreverktøy ble benyttet for å nå det maksimale resultat og omsorgspersonene som deltok i seminaret ble involvert i teambygging, praktisk trening og leker, gruppearbeid og til slutt kreative presentasjoner. Etter å ha deltatt i seminaret uttalte en ikke-kristen deltaker: ”Jeg har aldri visst om hva tjeneste virkelig betyr, men etter å ha blitt med i dette kristne prosjektet og har selv sett de kristnes hengivenhet ovenfor barna, kan jeg frimodig si at de kristne virkelig er tjenesteorientert.”

 

Bharat speiderleir (28. april til 1. mai 2008)

Dalitbarna som er med i Bal Vikas Kendra er nå med i Bharat Scout Guide Camp som bli holdt på eiendommen til Bethel Misjonsskole i Katihar. Denne leiren holdes på nasjonalnivå og hvert av barna som deltar vil få utdelt et diplom fra distriktlederen for Bharat speiderne i distriktet vårt. Denne leiren fokuserer på barna og hvordan de kan bli mer disiplinerte og bli nyttige samfunnsborgere i tiden som kommer. Det viser seg at de som på denne måten får et speiderdiplom kommer lettere i betraktning når de søker arbeid innenfor det offentlige. En må derfor kunne si at denne speiderleiren vil være til stor hjelp for barna i fremtiden.


Det kristne vitnesbyrd kommer til uttrykk i BVK

”Før lot jeg min vrede brenne men nå har jeg lært å la kjærligheten lyse frem og rolig se at den forandrer forholdene”. Shankar Rai (BVK nr. 01)
I slutten av mars måned samlet noen mennesker seg for å protestere mot byggingen av et barnesenter (BVK) i Harizan Tola. De ropte og skrek til lederen for senteret og forlangte at hans skulle stoppe byggingen av klasserommene. Men lederen talte rolig til dem og sa at han ville snakke med dem ”dersom dere også vil tale til meg på en rolig måte”. Etter en stund falt mengden til ro og begynte å uttrykke seg på en roligere måte. De begynte en samtale og diskuterte sammen om senteret. Senere fikk vi vite at flere av de som til å begynne med var imot, nå tok et standpunkt til fordel for opprettelsen av senteret.

Dalitene som så lenge har vært er fornektet og ignorert folkegruppe er nå svært glade over den kjærlighet de opplever kommer dem i møte gjennom våre sentra i BVK. Disse svært tilbakestående og glemte mennesker er nå glad for den mottakelse de har fått og som de har lengtet etter i århundrer og som de nå ser praktisert på deres egne barn. Deres øyne begynner å funkle av håp om en bedre fremtid for dem og deres barn.

 

Bal Vikas Kendra tror at ved selv å bli forandret kan vi forandre våre omgivelser og dermed endre den nærværende verden mot en bedre fremtid.

”Livet dreier seg ikke om hva vi tjener men om sporene vi etterlater oss og som andre skal følge”

Swadipt Samuel

Koordinator for BVK,

Bihar, India

 

 


Det er både spennende og gripende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg og etter hvert griper inn i det lokale samfunnsliv.  Takk til dere alle som er med og løfter dalitbarna og deres familier. Jeg tror vi alle er med på noe stort. Må alt skje etter Guds vilje og plan.


Med hilsen for komiteen for dalitbarna

Torolf Karlsen

 

   

   

Webmaster